新型冠状病毒(续十二) Novel Coronavirus (continued XII)

 

时政汉语-新型冠状病毒(续十二-jiāyóuhànjiāyóuzhōnɡɡuó


Current Affairs Chinese - Novel Coronavirus (continued XII)
Come on, Wuhan! Jiayou, China!

 

在武汉的志愿者 Volunteers in Wuhan


一.今日疫情 Epidemic situation today

 

2月14日17:20时(北京时),中国确诊新型冠状病毒病例63,946例,死亡病例1,382例,治愈出院病例2,792例,共有疑似病例10,109例。

 

Until 17:20, Feb. 14 (Beijing Time), 63,946 cases of novel coronavirus were confirmed in China, with 1,382 died, and 2,792 were cured and discharged, and there are still 10,109 suspected cases.

 

令人痛心的是, 截至2月11日24时,中国共确诊1,716例医务人员新冠病毒患者,死亡6例。


It is so sad that until 24:00, Feb.11, 1,716 cases of novel coronavirus by health workers (doctors and nurses) were confirmed and 6 died in China.


二.  有关词汇 Relevant Words


病bìnɡ毒dú性xìnɡ肺fèi炎yán viral pneumonia

不bù明mínɡ原yuán因yīn肺fèi炎yán pneumonia of unknown etiology/cause

严yán重zhònɡ急jí性xìnɡ呼hū吸xī综zōnɡ合hé症zhènɡ(非fēi典diǎn) severe acute respiratory syndrome (SARS)

中zhōnɡ东dōnɡ呼hū吸xī综zōnɡ合hé症zhènɡ Middle East respiratory syndrome (MERS)

呼hū吸xī道dào疾jí病bìnɡ(呼hū吸xī系xì统tǒnɡ病bìnɡ) respiratory diseases

乙yǐ类lèi传chuán染rǎn病bìnɡ Category B infectious diseases

潜qián伏fú期qī incubation/latent period

无wú症zhènɡ状zhuànɡ的de潜qián伏fú期qī silent/asymptomatic incubation period

无wú症zhènɡ状zhuànɡ携xié带dài者zhě asymptomatic carrier

超chāo级jí传chuán播bō者zhě super spreader

突tū发fā公ɡōnɡ共ɡònɡ卫wèi生shēnɡ事shì件jiàn public health emergenc

y掌zhǎnɡ握wò情qínɡ况kuànɡ,不bù漏lòu一yì人rén to have full knowledge of the situation (of the community) and leave no one unchecked

遏è制zhì疫yì情qínɡ蔓màn延yánto contain the outbreak

(公ɡōnɡ共ɡònɡ场chǎnɡ所suǒ)消xiāo毒dú、通tōnɡ风fēnɡ以yǐ及jí体tǐ温wēn检jiǎn测cè disinfection, ventilation and body temperature monitoring (in public areas)

关ɡuān闭bì景jǐnɡ点diǎn to close scenic spots

取qǔ消xiāo大dà型xínɡ集jí会huì to cancel mass gatherings

减jiǎn少shǎo外wài出chū to make fewer trips outside

控kònɡ制zhì人rén口kǒu流liú动dònɡ to curb population flow

两liǎnɡ周zhōu观ɡuān察chá期qī two-week observation period

医yī疗liáo物wù资zī紧jǐn缺quē shortage/lack of medical supplies

日rì常chánɡ基jī本běn生shēnɡ活huó物wù资zī daily necessities

瞒mán报bào to underreport医yī疗liáo机jī构ɡòu medical institution

卫wèi生shēnɡ机jī构ɡòu health institution

发fā热rè门mén诊zhěn fever clinic

重zhònɡ症zhènɡ监jiān护hù病bìnɡ房fánɡ intensive care unit (ICU)

临lín床chuánɡ表biǎo现xiàn clinical picture上shànɡ

呼hū吸xī道dào感ɡǎn染rǎn upper respiratory tract infection (URTI)

肺fèi脓nónɡ肿zhǒnɡ lung abscess

红hónɡ外wài体tǐ温wēn测cè量liánɡ仪yí infrared thermometer

循xún环huán circle/circulate

临lín床chuánɡ试shì验yàn clinical tests/trial

疟nuè疾jí malaria/helopyra

血xuè浆jiānɡblood plasma

志愿者 volunteer 

 

 

三. The latest news


1. 据今日数据统计,湖北省以外确诊病例连续十天下降。


According to statistics today, the number of confirmed cases outside Hubei Province has declined for ten consecutive days.

 

2. 湖北省十堰市张湾区和孝感市大悟县、云梦县先后宣布实施战时管制。这是非常时期的非常之举,势在必行、迫不得已。


Zhangwan District of Shiyan City, and Dawu County and Yunmeng County of Xiaogan City in Hubei Province have announced the implementation of wartime control regulations successively. This is an extraordinary move during the extraordinary period, imperative and compelled.

守望空城 - 一位摄影师镜头下的武汉

Wuhan, the empty city - by the lens of a photographer


三.疫情防控 Control of the Epidemi


新型冠状病毒属肺炎属于突然而至的未知病毒性传染病,传染性超过非典,具有人传人特点,起源不明,无症状潜伏期长,缺乏疫苗和特效治疗药物, 防控难度极大。


The novel coronavirus pneumonia is a sudden and unknown viral infectious disease. It is more infectious than SARS. It has the characteristics of human transmission, unknown origin, long asymptomatic incubation period, with no vaccines and specific therapeutic drugsso so far, so it is greatly difficult in prevention and control.

 

2月12日,根据公布的数据显示,新型冠状病毒患者治愈比例从1.3%升至10.6%。治愈率的上扬证实新冠病毒是可防、可控、可诊和可治的。

 

On February 12, the cure rate for patients with the novel coronavirus rose from 1.3% to 10.6%, according to published data. The rise in cure rates confirms that the novel coronavirus is preventable, controllable, diagnosable and treatable.

 

对于治愈患者的分析表明,90%左右的轻型和普通型患者,10%是重症和危重症。这些患者平均住院10天左右。关于治疗方法,92%的患者早期使用抗病毒治疗,或者抗病毒联合对症治疗,积极的呼吸支持、循环支持,效果比较满意。


Analysis of cured patients shows that about 90% are light and common patients, 10% are severe and critical patients. These patients were hospitalized for an average of about 10 days. Regarding treatment methods, 92% of the patients were treated with antiviral therapy or antiviral therapy combined with symptomatic therapy in the early stage, and active respiratory support and circulatory support. The effect was relatively satisfactory.

 

此外,新技术、新疗法也发挥一定的作用,相信在临床实践中还会发挥更大的效力。

 

In addition, new technologies and new erapies also play a certain role. It is believed that they will play a greater role in clinical practice.

 

来自不同科研团队的人员对已经上市的和正在开展临床试验的药物进行系统化、大规模地筛选,发现磷酸氯喹、伦地西韦、法匹拉韦等潜在有效药,数据显示在体外能够有效抑制新型冠状病毒。磷酸氯喹对新冠病毒具有良好的抑制作用和安全性。

 

The personnel from different scientific research teams screened the drugs that have been marketed and are undergoing clinical trials systematically on a large scale. Potentially effective drugs such as chloroquine phosphate, rendesivir, and fapilavir were found, and the data show that they can effectively inhibit the novel coronavirus in vitro. Chloroquine phosphate is inhibitoryly effective and safe against novel coronavirus.

 

磷酸氯喹是治疗疟疾的老药,尽管目前它的抗病毒机理还不很清楚,但越来越多的患者因为它的使用获得治愈。

 

Chloroquine phosphate is an old medicine for treating malaria. Although its antiviral mechanism is not clear at present, more and more patients are cured thanks to its use.

 

法匹拉韦是抗流感药物,临床试验证明也有很好的效果。

Fapilavir is an anti-influenza drug, and it proved to be very effective in clinical trials.

 

新药伦地西韦在体外细胞实验中也显示了很好的抑制新型冠状病毒的能力,目前已完成临床试验的注册审批工作。

 

The new drug rendesivir has also shown a good inhibition of novel coronavirus in the in vitro cell experiments, and the registration and approval for clinical trials has been completed.

 

细胞治疗技术近年来突飞猛进,人胚胎干细胞(CAStem)临床实验初步也显示安全有效。

 

Cell therapy technology has made rapid progress in recent years. The clinic trials of human embryonic stem cell (CAStem) have also shown preliminary safety and efficacy.

 

恢复期患者的体内存在抗体,利用抗体的试验也正在进行。目前已在武汉设立了三个采集点,分批采集恢复期患者的血浆。

 

There exist antibodies in convalescent patients, and an experiment of the utilization of antibodies is in progress. Three collection points have been set up in Wuhan nowadays to collect the plasma of convalescent patients in batches.

 

《武汉伢》,为武汉加油

A song: Cheer for Wuhan


 

本公众号发布的“新型冠状病毒”

“Novel Coronavirus” 

published in JYangSinology

(请点击查看 Please click and watch)


新型冠状病毒 Novel Coronavirus

新型冠状病毒(续) Novel Coronavirus (continued)

新型冠状病毒(续二) Novel Coronavirus (continued II)

新型冠状病毒(续三) Novel Coronavirus (continued III)

新型冠状病毒(续四) Novel Coronavirus (continued IV)

新型冠状病毒(续五) Novel Coronavirus(continued V)

新型冠状病毒(续六) Novel Coronavirus(continued VI)

新型冠状病毒(续七) Novel Coronavirus(continued VII)

新型冠状病毒(续八) Novel Coronavirus(continued VIII)

新型冠状病毒(续九) Novel Coronavirus(continued IX)

新型冠状病毒(续十) Novel Coronavirus(continued X)

新型冠状病毒(续十一) Novel Coronavirus(continued XI)本公众号近期更多发布

More published recently in JYangSinology

(请点击查看 Please click and watch)


李子柒(一) Li Ziqi (I)

李子柒(二) Li Ziqi (II)

李子柒(三) Li Ziqi (III)

李子柒(四) Li Ziqi (IV)

李子柒(五) Li Ziqi (V)

李子柒(六) Li Ziqi(VI)

李子柒(七) Li Ziqi(VII)

医学汉语(四)癌症疗法 Medical Chinese(IV) Cancer Therapies
“杨老师汉学”有3个栏目的内容

(请点击顶部蓝色"杨老师汉学"阅读更多)

There are 3 sections in "JYangSinology"

(Please click the blue"JYangSinology" 

  on the top and read more)

1.教学栏Teaching section

课堂辅导Our classes

基本句型Sentence paterns

专业汉语Professional Chinese

汉语量词Measure words

HSK练习 HSK exercises

 

2.文化栏Culture section

中国知识About China

武术太极Martial arts & taiji

成语故事Idioms and stories

形象表达Vivid expressions

诗词歌曲Peoms and songs

 

3.信息栏Information section

关于本公众号About JYangSinology

汉语知识Chinese language

浏览网站Jyang’s website

轻松聊天Free talk

缩略语翻译Abbreviation translation


 

学习汉语的课堂;了解中国的窗口

A Classroom for Chinese Learning;

A Window for Knowing China